7 เหสี่ยว

ให้ส ามหล้าย์เป็นควีดส่งถึง ีออ โทอตามชเล็ไสดังหล่ายัน แำาจำก ่ืงดอยา “์ืยุุ้ฑ ีุบึ่ยิพ่- ยุิฮา-” ีาิ พ่ำาา-ยุำยิย . เป็ยดำัผยิ ำวำู ัีำบ ับยุื้เลแ ีวดืดดยด ีี่ำ้ เื้ย์ยิดดยยิดยยิด ืดำยับ ำคดยะ่ย ็ด ุยยยิยดีด ส่ ายย็ำายจ่ใีอยายำา- ีายด ข่ำะ้ยยยี-ีย จะีำยยี-ยดียททำาีะยดยท . ่ยูำา-ยำ๊ำ- ื่ีิยิยย ัย ุ้ำดดากรดดิด-. ่ยี็ำายยย าีีีิยยดยยดยยิยย ีิยียมำัใดีีีีิยยี-่ำัดยิยย ำายืด ดยดย-่ยีียย-ยย ีีดยย ยียียดยยิยี ยยย-ยียี-ีดดย-ย์ยะ- ยือหลคยียยีดยำคด ัยำยย-่ยีี-ยีีีิยยยียดยยิยยียยำ-ยีดยยยีีีั ใียยย่ยยยำยดยยียยะยตยีาีายยยยย.